OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁYM DUNAJCU

Informacja dla pacjentów.

 

W związku z przypadkami skreślania  z listy pacjentów zadeklarowanych do naszego ośrodka zdrowia z powodu wygaśnięcia statusu ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ, przypominamy o zasadach zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia ( prosimy o szczególne zwracanie uwagi na osoby, które ukończyły 18 lat i nadal kontynuują naukę).

Zgłoszenie do ubezpieczenia

 

Dane o osobach ubezpieczonych, opłaconych za nich/ przez nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zgłoszonych do ubezpieczenia uprawnionych członkach rodziny, gromadzą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)
Osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zgłasza do ubezpieczenia ten, kto odprowadza do ZUS/ KRUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenie to jest obowiązkiem tego, kto odprowadza składkę.


Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny.

 

Uwaga! Przypominamy, że w przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
Po ustaniu sezonowego zatrudnienia członek rodziny, który nie ukończył 26 lat i kontynuuje naukę, winien być ponownie zgłoszony do ubezpieczenia rodzica!

 

Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez każde z rodziców. W tym celu należy poinformować swojego płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca) o członku rodziny, który ma być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku narodzin dziecka, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Jeżeli żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego np. przez ubezpieczonych: babcię lub dziadka.

W przypadku zmiany pracodawcy, członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego u nowego pracodawcy należy zgłoszenie ponowić.
Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i za jego leczenie zapłaci NFZ.

 

 

Dla Pacjentów

 

REJESTRACJA DO

PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

 

rejestracja
ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl